MOD OS VAC 서버 이름 플레이어
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
최근 추가된 밴들 전체 밴: 1720
mod 날짜/시간 닉네임 기간
mod 2024-02-26 11:52 화가나있음 영구밴
mod 2024-02-24 23:37 skeodnjs15 영구밴
mod 2024-02-24 23:28 KOR_Hll 영구밴
mod 2024-02-24 19:04 100호 1 주일
mod 2024-02-22 13:15 Duddls 영구밴
mod 2024-02-20 21:12 푸른카 영구밴
mod 2024-02-17 12:34 yig0705 영구밴
mod 2024-02-13 23:22 kjhgksk6990 1 주일 (만기)
mod 2024-02-13 20:01 제리 영구밴
mod 2024-02-12 16:36 rntmdrkd1239 영구밴 (언밴)최근에 접속거부된 플레이어 전체 횟수: 40732
  날짜/시간 닉네임
Blocked Player 2024-02-28 14:41 별산
Blocked Player 2024-02-28 13:48 cocoa
Blocked Player 2024-02-28 11:59 SIN
Blocked Player 2024-02-28 11:16 cocoa
Blocked Player 2024-02-28 10:57 cocoa
Blocked Player 2024-02-28 10:50 지나가던 고양이
Blocked Player 2024-02-28 02:02 AWEDHI
Blocked Player 2024-02-28 01:56 가지
Blocked Player 2024-02-28 01:55 가지
Blocked Player 2024-02-28 01:52 AWEDHI
최근 채팅/음성 차단 전체: 2266
Type 날짜/시간 닉네임 기간
mod 2024-02-25 18:19 언조비카이 30 분 (만기)
mod 2024-02-24 17:21 깡제 (만기)
mod 2024-02-23 16:49 시로오니 30 분 (만기)
mod 2024-02-23 13:24 samuiko5744 (만기)
mod 2024-02-20 14:52 화가나있음 30 분 (만기)
mod 2024-02-18 02:00 이정규 30 분 (만기)
mod 2024-02-13 23:26 kjhgksk6990 1 주일 (만기)
mod 2024-02-11 23:18 tookg56 30 분 (만기)
mod 2024-02-11 02:02 죠쵸우 30 분 (만기)
mod 2024-02-09 12:04 uopuoi 30 분 (만기)